Triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 1199/UBND-VP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản chỉ đạo của các cấp về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, […]