Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức tham dự Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với bậc Mầm non

Trong ngày 18/8/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị trực tuyến Tổng kết năm học 2020-2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022 đối với giáo dục Mầm non; phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuy Đức được phân công 01 điểm cầu trực tuyến tham dự Hội nghị. […]