Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

          Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung) (Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT) và Công văn số 136/SGDĐT–GDTXCTTT ngày 27/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào […]