Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học

          Thực hiện Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Sổ tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học (sửa đổi, bổ sung) (Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT) và Công văn số 136/SGDĐTGDTXCTTT ngày 27/01/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông về việc trin khai S tay đm bo an toàn phòng, chng dch Covid19 trong trưng hc; nhằm thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, Phòng Giáo dục và Đào tạo triển khai đến các đơn vị trực thuộc cụ thể như sau:

  1. Phổ biến kịp thời, đầy đủ Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT (tải tại đây) đến toàn thể cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh trong nhà trường biết để thực hiện.
  2. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các nội dung đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học theo hướng dẫn tại Quyết định số 406/QĐ-BGDĐT.

 

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.