Triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Công văn số 1199/UBND-VP ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Tuy Đức về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 và văn bản chỉ đạo của các cấp về việc triển khai các biện pháp cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Hiện nay dịch Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn tỉnh, để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, an toàn trong toàn ngành và địa phương, phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS, TH&THCS trực thuộc thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ như sau:

  1. Quán triệt đến toàn thể CBQL, GV, NV, người lao động và học sinh thực hiện nghiêm chỉ đạo của các cấp trong công tác phòng, chống dịch bệnh trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 1199/UBND-VP (gửi kèm).
  2. Yêu cầu CBQL, GV, NV, người lao động các trường không ra khỏi địa phương, trừ trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của thủ trưởng đơn vị. Vận động người thân, gia đình không đi ra ngoài khi không cần thiết. Riêng Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng các trường trực thuộc khi ra khỏi địa phương phải được sự đồng ý của Trường Phòng Giáo dục và Đào tạo. Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp nếu để xẩy ra dịch bệnh lây lan trong đơn vị, địa phương.

Tải bản gốc tại đây:CV_472_trien_khai_cac_bien_phap_cap_bach_phong_chong_dich_Covid_19_

Share on facebook
Share on twitter
Share on print
Share on email

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.